Go to Top

Statut

Statut Stowarzyszenia Absolwentów MBA 2015.10.28 jednolity tekst – do pobrania


STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW MBA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów MBA” zwane dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest działającą nie dla zysku, polską organizacją pozarządową.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie szerokiej platformy wymiany doświadczeń i rozwój współpracy w tworzeniu nowych, systemowych rozwiązań, korzystnych dla ogółu społeczeństwa.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność edukacyjną i wychowawczą, w tym organizacje szkoleń, zjazdów naukowych, konferencji i seminariów,
 2. organizację wykładów publicznych, wystaw i odczytów oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych,
 3. prowadzenie badań naukowych,
 4. tworzenie możliwości wymiany informacji biznesowych dla absolwentów programów MBA,
 5. organizowanie platformy współpracy oraz wymiany doświadczenia zawodowego, a także organizacji koleżeńskiej pomocy członkom Stowarzyszenia,
 6. animowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,
 7. rozwój wiedzy menedżerskiej,
 8. partycypacja w inicjatywach na rzecz dobra społecznego,
 9. promocja studiów MBA oraz Stowarzyszenia wraz z członkami w świecie biznesu oraz nauk,
 10. tworzenie nowych koncepcji i polityk w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz poszukiwania sojuszników i poparcia w tej działalności,
 11. tworzenie nowych koncepcji rozwoju gospodarczego i społecznego, innych zasad rozwiązywania problemów, formułowanie nowych idei w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarze Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń na obszarze całego Świata,
 12. dążenie do zmiany na pozytywny stosunku człowieka do innego człowieka,
 13. promowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej,
 14. inicjowanie i postulowanie przedsięwzięć i opinii dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju do polityki społeczno-gospodarczej regionów wokół Morza Bałtyckiego,
 15. inicjowanie i propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia,
 16. opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 17. działalność edukacyjna z zakresu rozwoju gospodarczego,
 18. pomoc w zakresie uruchamiania i prowadzenia przedsięwzięć biznesowych,
 19. rozwój współpracy międzynarodowej wspierającej realizację celów Stowarzyszenia, w tym wymianę młodzieży,
 20. gromadzenie danych o stanie i rozwoju społeczno-gospodarczym regionu,
 21. organizację spotkań, imprez rekreacyjnych i rekreacyjno-turystycznych,
 22. działalność informacyjną i wydawniczą,
 23. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, edukacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi,
 24. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej i samorządowej,
 25. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 26. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką,
 27. powołanie funduszu na rzecz realizacji inicjatyw członków Stowarzyszenia lub wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§8

CZŁONEK ZWYCZAJNY

 1. Członkiem Zwyczajnym może zostać słuchacz lub absolwent studiów podyplomowych MBA, wprowadzony do Stowarzyszenia przez dwóch Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Status Członka Zwyczajnego nabywają automatycznie wszyscy członkowie założyciele.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej zobowiązanie przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
 4. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia, ubiegającemu się o przyjęcie do Stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Od decyzji Walnego Zebrania Członków nie ma odwołania.

§9

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

 1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Wspierający będący osobą prawną działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członek Wspierający jest zwolniony z płacenia składek.
 4. Uchwałę o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa, jak Członkowie Zwyczajni.
 6. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§10

CZŁONEK HONOROWY

 1. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w obszarze zbieżnym z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 3. Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
 4. Członek Honorowy ma prawo do brania udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
 5. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 6. Członek honorowy ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia
  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 7. Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek.
 8. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

§11

Członek Zwyczajny ma prawo:

 1. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków oraz wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 4. do zmniejszenia składki lub czasowego jej zawieszenia w sytuacjach losowych (np. czasowy brak pracy, choroba, czy niezdolność do pracy), do otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej lub innej niezbędnej pomocy w sytuacjach losowych (np. czasowy brak pracy, choroba, czy niezdolność do pracy), z zastrzeżeniem §25 ust.4.

§12

 1. Do obowiązków Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
  1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. wspieranie pozostałych członków Stowarzyszenia,
  4. regularne opłacanie składek, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Zarząd na pisemny wniosek Członka Zwyczajnego może zmniejszyć lub zawiesić obowiązek płacenia składek osobie wnioskującej. Działanie to musi mieć charakter czasowy, tj. musi zostać wskazany czas obowiązywania ulgi. Po upływie daty obowiązywania ulgi, Zarząd na wniosek własny lub wnioskodawcy może przedłużyć czas jej trwania o kolejny okres czasu.
 3. Od decyzji Zarządu w przedmiocie zmniejszenia lub zawieszenia obowiązku płacenia składek przysługuje każdemu Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§13

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  2. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 2.
  3. wykluczenia przez Zarząd z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia §12 statutu,
  4. śmierci.
 2. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia z listy Członków Zwyczajnych można się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.

§14

 1. Przynależność do Stowarzyszenia Członka Wspierającego ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
 2. Przynależność do Stowarzyszenia Członka Honorowego ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub wykluczenia przez Zarząd z powodu podjęcia działalności rażąco sprzecznej z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 2 lata. Władze mogą być ponownie wybierane na kolejne kadencje.

§16

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy Członkowie Zwyczajni.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok a sprawozdawczo-wyborcze co dwa lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmniejszenia w trakcie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej wymaganego statutem składu, w celu uzupełnienia składu tych organów.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3. wybór oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (o podziale funkcji decyduje odpowiednio Zarząd i Komisja Rewizyjna),
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia,
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§20

 1. Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w sposób jawny, chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród nieograniczonej ilości kandydatur.
 4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wyboru osób do sprawowania poszczególnych funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 5. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. zaproszeni goście,
  2. Członkowie Honorowi,
  3. Członkowie Wspierający lub przedstawiciele Członków Wspierających.

ZARZĄD

§21

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Zarząd składa się z min. 3 członków, a max 7 członków, w tym Prezesa, min. 1, a max. 3 Wiceprezesów i Sekretarza.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetów i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. utrzymywanie kontaktów z organizacjami partnerskimi, sponsorami i kontrahentami,
 6. uchwalenie regulaminów, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, wyznaczania opłaty wpisowej i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 12. organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 13. zatrudnianie niezbędnych pracowników,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 15. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu,
 16. w sytuacjach losowych (np. czasowy brak pracy, choroba, czy niezdolność do pracy) zawieszenie obowiązku opłacania lub zmniejszenie wysokości składki członkowskiej Członka Zwyczajnego.

KOMISJA REWIZYJNA

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym Przewodniczącego.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie możne:
  1. być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pracownikiem Stowarzyszenia;
  2. nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie i nadzorowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§26

Do reprezentacji uprawniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Do zaciągania zobowiązywań finansowych wymagane są podpisy przynajmniej 2 członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§27

Uchwalenie zmian w statucie przez Walne Zebranie Członków wymaga przy pierwszym terminie większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Statut SAMBA 2017.03.10 aktualny